Izlaganje V.D Predsedenika Kosova, dr. Jakup Krasnići povodom manifestacije Dani Prava na Kosovu.

Vršioc Dužnosti Predsednik Republike Kosova, dr. Jakup Krasnići je prisustvovao i održao izlaganje povodom manifestacije Dani Prava na Kosovu.

U nastavku dajemo izlaganje g-dina Krasnici u ovoj  manifestafciji:

Poštovani ucesnici,
Dame i gospodo,


Cast i zadovoljstvo mi je prisustvovati ovoj manifestaciji Dani Prava na Kosovu. Uporedo sa 10 Decembrom, na dan proglašenja 1948 godine Univerzalne Deklaracije Ujedinjenih Naroda o Ljudskim Pravima, Kosova po treci put obeležava 16 Januar, kao Dan Prava, koje se nadovezuje sa prvom zakletvom naših sudaca i jevnih tužilaca, u nezavisno Kosovo.

Nad ruševinama jednog sistema i razorene pravne infrastrukture pre i u toku Rata na Kosovu, ovih godina slobode uspostavljamo novi moderan sistem, zasnovanog na necela podele vlasti i samostalnosti sudstva, garantovane ustavom i zakonom.

Na Kosovu vec je uspostavljen ustavni sistem i red zasnovan na nacelima slobode, mira, demokratije, jednakosti, ispoštovanja ludkskih prava i vladanja zakona. Ustavno pravo na Kosovu sadrži nacela i moderne vrednote unapredjene demokratije. Na Kosovu, po njenom Ustavu, niko nije nad zakonom i svi su jednaki pre zakonom.

Ustav Republike Kosovo sankcionira sudsku vlast kao jedinstven, nezavisan, pravedan, nepristrasan i apolitican koji obezbedjuje jednak pristup sudovima.

Na dobrom smo putu da uspostavimo nezavisno sudstvo, nepristasno, efektivno, strucno sudstvo, na zaštiti zakonitosti i Ustava zemlje, kao garancija vladanja zakona. Opredeljujuci se za demokratske vrednote u pravu, Kosovo njih sprovodi u svojoj praksi korak po korak.

Kosovo sjedinjava njene vrednote sa naprednim i demokratskim narodima, sada vec u novim uslovima slobode i jednoakosti.

Skupština Republike Kosova. Je usvojila stotine zakona znatno popunjavajuci i zakonski pravni okvir i primenjujuci moderne zakonske standarde, kompatibilne sa aki komuniterom, o ljudskim pravima.

Naše pravo se aktualno nalazi pred izazovom  korenitih reformi, u skladu sa uskoro usvojenim rakonodavstvom za ovu važnu oblast naše države. Ove reforme koje se odnose na sav sistem, obuhvatajuci i obnovu institucionalne infrastrukture, reorganizaciju izvršnih organa  i odbrambenih funkcija, ucinicemo je efikasnijom i poverljivijom za gradjane.

Bivajuci demokratska država, Kosovo se pretpostavlja kao pravna država, i jedino kao država vladanja zakona i poštovanja Ustava, može se nazvati demokratskom državom.

Ustavom i njenin zakonskim okvirom, Kosovo poštuje sve relevantne medžunarodne instrumente Osnovnih Ljudskih Prava i Sloboda i priznaje manjinskim zajednicama, osim medžunarodnim konvencijama garantovanih prava, priznata su im i dodatna prava, cineci to dobrim medžunarodnim primerom najnaprednije prakse rešavanja manjinskih prava.

Kosova više nego ikada treba jedno kredibilno pravo, moralno cistu, strucno i efektivno pravo. Ono treba da cini glavnu kariku borbe protiv korupcije i svake vrste kriminala. Ovu borbu ona treba da zapocne od unutara, iz svojih redova, da bi zaštitila organe pravde od pojava korupcije i kriminala.

Uskoro sam imenovao stotine novih sudija i javnih tužioca, povecavajuci tako nedovoljan potencijal našeg prava, ali ostaje još mnogo da se ucini da bi se postigao njihov zadovoljavajuci broj a narocito za njihovo strucno usarvršavanje i obezbedjenje adekvatnih uslova rada i zaslužene nadoknade.

Prilika je da se, na ovaj dan manifestacije, zahvalim svim medžunarodnim podržavaocima Kosovskog prava, kao što je USAID, UNDP, EULEX  itd., ali i organizatore ovog dogadjaja.

Hvala Vam