U.D. i Presidentit të Kosovës, dr. Jakup Krasniqi i shkroi letër Baroneshës Ashton