Gjata: Kosova ridëshmoi se ka një klasë të pjekur politike